Taisyklės ir sąlygos

Elektroninės parduotuvės „intere.lt“ taisyklės:

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės https://intere.lt administratorius (Toliau – Paradvėjas) yra
UAB „Starsier“, įmonės kodas 300064123, PVM mokėtojo kodas LT100008919419, buveinės
adresas – Kalvarijų g. 125, LT 08221 Vilnius, Lietuva. Kontaktinis elektroninis paštas:
info@intere.lt (toliau „elektronis paštas“ vadinama – el.paštas.)
1.2. Pirkėjas – tai fizinis ir/ar juridinis asmuo įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje intere.lt
(toliau „intere.lt internetinė parduotuvė“ vadinama – el.parduotuvė) arba jų įgaliotas asmuo turintis
reikiamus įgaliojimus pirkimui atlikti. Fizinis asmuo turi būti veiksnus pagal LR galiojančius teisės
aktus ir sulaukęs ne mažiau 14 m.
1.3 Pirkėjas ir Pardavėjas kartu toliau vadinama Šalys arba vienas iš jų, Šalis.
1.4. Prekių ir/ar Paslaugų pirkimo pardavimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės)
reglamentuoja Šalių teises, įsipareigojimus, Prekių ir Paslaugų kainas, atsiskaitymo tvarką,
terminus, pristatymą, Prekių ir Paslaugų kokybės garantiją, Prekių grąžinimą ir keitimą,
atsakomybes.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas užregistruodamas el.parduotuvėje patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis,
Duomenų apsaugos ir privatumo politika, Prekių ir/ar Paslaugų garantijų taikymo ir grąžinimo
taisyklėmis, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Susipažinau su intere.lt taisyklėmis ir su jomis
sutinku” . Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame
nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ir/ar Paslaugų įsigijimo bei
apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo, Paslaugų atlikimo ir priėmimo, tvarka,
Šalių atsakomybė bei kitos su Prekių ir/ar Paslaugų pirkimu/pardavimu susijusios sąlygos.
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles,
atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2.3. El.parduotuvės prekyba vykdoma Lietuvoje ir Europos sąjungai priklausančiose šalyse.
2.4. Pirkti Prekes ir/ar Paslaugas el.parduotuvėje turi teisę:
2.4.1. fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo ir/ar
gydymo įstaigų nutarimu/diagnoze tvarka;
2.4.2. pilnametystės nesulaukę asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba
globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
2.4.3. juridinis asmuo;
2.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jomis jis turi teisę pirkti Prekes
ir/ar Paslaugas el.parduotuvėje.
2.6 Pasikeitus LR teisės aktams ir esant būtinybei atnaujinti „Prekių pirkimo – pardavimo
el.parduotuvėje taisyklės“, pirkėjas apie šių taisyklių ir kitų taisyklių pasikeitimus bus
informuojamas registracijos ar apsipirkimo metu nurodytu Pirkėjo el. paštu.
2.6.1. Registruoti vartotojai su Pirkimo – pardavimo taisyklėmis susipažįsta, sukuriant savo
paskyrą Pardavėjo el.parduotuvėje, o ne registruoti vartotojai kiekvieno apsipirkimo metu prie
pateikiant asmens duomenis pardavėjui. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens
duomenų tvarkymo būdais Pirkėjas turi teisę sutikti arba atšaukti pačioje Duomenų apsaugos ir
privatumo politikoje numatyta tvarka.
2.7. Pirkėjas įsipareigoja pateikti duomenis, kurie yra reikalingi ar/ir susiję su užsakymo vykdymu.
Už pateiktų duomenų teisingumą ir tikslumą atsako pats Pirkėjas.
2.8. Šalys susitaria, kad el.parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio.
Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos
kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių
spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
2.7. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo el.parduotuvėje patvirtinta Privatumo politika.
Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas
išreiškia Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
2.8. Jei Pardavėjui numatyta teisė ir/ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui
el.paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio el.pašto adresato pateikimą
Pardavėjui atsako Pirkėjas.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Užsisakyti prekes ir/ar paslaugas Pirkėjas gali nesiregistruodamas el.parduotuvėje.
3.2. Pirkėjas užsakydamas prekes ir/ar Paslaugas Pardavėjo el.parduotuvėje reikiamuose
laukeliuose privalo nurodyti prekių ir/ar Paslaugų užsakymo tinkamam įvykdymui teisingus
asmeninius duomenis: vardą/pavardę, prekių ir/ar Paslaugų pristatymo/vykdymo adresą,
tel.numerį ir elektroninio pašto adresatą.
3.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių
ir/ar paslaugų pardavimo el.parduotuvėje tikslais.
3.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir/ar paslaugų
pardavimo el.parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais el.paštu ir tel.numeriu būtų
siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių ir/ar Paslaugų užsakymui įvykdyti.
3.5. Pirkėjas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens
duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas varnele šalia
šio teksto „sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tieisoginės rinkodaros tikslais“ arba
nesutikimo atveju nepažymėdamas varnele (palikdamas laukelį tuščią). Pardavėjas
el.naujienlaiškį siunčia Pirkėjui ne dažniau nei kartą per savaitę el.paštu ir sudaro galimybes jo
atsisakyti, paspaudus ant laiške esančio teksto „Atsisakyti“ ir/arba „Unsuscribe“ ir pasirinkus
tinkamus parametrus naujienlaiškiui atsisakyti. Pardavėjas savo nuožiūra ir teise pasirenka
el.naujienlaiškių siuntimo tiekėją/platformą.
3.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir/ar
paslaugų pardavimo el.parduotuvėje tikslais, taip pat Pardavėjo veiklos analizei ir tiesioginiai
rinkodarai, jei Pirkėjas sutiko su šių taisyklių 3.5 punktu.
3.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus
Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ir/ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu
įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems
asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos respublikos (toliau vadinama/trumpinys – LR) teisės
aktų numatyta tvarka.
3.8. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti el.parduotuvėje siūlomas Pardavėjo partnerių paslaugas,
gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami
atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų vykdymo tikslu.
3.9. Siekiant analizuoti Pirkėjui parduodamų prekių ir/ar Paslaugų kokybę, Pardavėjas po Pirkėjo
užsakymo įvykdymo turi teise susisiekti su Pirkėju el.paštu bei prašyti palikti komentarą/atsiliepimą
įsigytai Prekei ir/ar Paslaugai įvertinti. Šiai analizei atlikti Pirkėjo el.paštas gali būti perduotas
Pardavėjo trečiosioms šalims, kurios vykdo analizės ir klientų pasitenkinimą.
3.9.1 Pardavėjas šių Taisyklių ir „Duomenų apsaugos ir privatumo politikoje“ numatyta tvarka visus
pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes ir/ar Paslaugas nurodytu
el.pašto adresu ir/ar telefono numeriu (toliau vadinama/trumpinys – tel.numeris).
3.9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir/ar klausimus siunčia Pardavėjo el.parduotuvės skyriuje
„Kontaktai“ nurodyta kontaktine informacija.

4. Pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymas

4.1. Pirkėjas gali užsisakyti Prekes ir/ar Paslaugas užsiregistruodamas Pardavėjo el.parduotuvėje
ir/arba nesiregistruodamas, t. y.: supildęs visą būtiną kontaktinę informaciją (būtini laukai pažymėti
simboliu „*“) užsakymui įvykdyti.
4.2. Pirkėjo ir Pardavėjo Sutarties sudarymo momentu laikoma, kai Pirkėjas, suformavęs prekių
ir/ar Paslaugų el.parduotuvės krepšelį, paspaudžia „Užsakyti” bei Pardavėjas patvirtina užsakymą
atsiųsdamas Pardavėjui el.laišką apie gautą užsakymą.
4.3. Visos pirkimo-pardavimo ir/ar Paslaugų Sutartys sudarytos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra
registruojamos ir saugomos Pardavėjo el.parduotuvės duomenų bazėje (Backend) ne mažiau nei
2 kalendorinius metus arba tiek kiek tesiasi Pirkėjui suteikta Prekių ir/ar Paslaugų garantija.

5. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Pardavėjo el.parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir
LR teisės aktais.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties per 14 (keturiolika)
kalendorinių dienų nuo prekės/-ių pristatymo dienos, apie tai informuodamas Pardavėją el.paštu
(laisva forma), nurodant užsakymo numerį ir grąžinamų prekių komplektaciją, vadovaujantis civilio
kodekso (toliau vadinama/trumpinys – „CK“) 6.228-10 ir/ar 6.228-11 straipsniuose („vartotojų teisė
atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ nustatyta tvarka)
5.3. Pirkėjas grąžinant prekes turi užtikrinti, kad:
5.3.1. Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (pastaba: pakuotės sandarinimo
juostų perpjovimas Prekių apžiūrai nėra laikomas esminiu pakuotės pažeidimu);
5.3.2. Prekės/-ių prekinė išvaizda yra nepakitusi (su gamyklinėmis etiketėmis, apsauginėmis
plėvelėmis/popieriumi ir kitomis pakavimo detalėmis), prekė/-ės nesugadinta/-os, nesutepta/-os,
nesulankstyta/-os, nesulaužyta/-os ir Prekė/-ės nebuvo montuojama/-os, klijuojama/-os ir/ar kitaip
naudojamos, kitu atveju tai jau bus laikoma Prekės/-ių išvaizdos pakitimais ir Prekė/-ės nebus
priimama/-os atgal.
5.3.3. Grąžinamos/-ų prekės/-ių komplektacija yra tokia pati, kokia buvo pristatyta Pirkėjui arba
Pirkėjui atsiimant Pardavėjo atsiėmimo punkte;
5.3.4. Jeigu prekė/-ių grąžinimo priežastis yra netinkama prekės/-ių kokybė ar neatitikimas
atsiradęs ne dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės
prekę/-es į kitą/-as tinkamos kokybės prekę/-es arba, jeigu to padaryti neįmanoma, grąžinti
Pirkėjui pinigus, įskaitant ir pinigus, sumokėtus už papildomas paslaugas (pristatymas,
montavimas ir kitos Pardavėjo papildomos Paslaugos);
5.3.5. Jeigu Pirkėjas atsisako Pardavėjo kokybiškos prekės/-ių – pinigai už suteiktas Pardavėjo
papildomas paslaugas (pristatymas, montavimas ir kitos Pardavėjo papildomos Paslaugos) yra
negrąžinami.
5.3.6. Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė
nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir buvo
grąžinama tik originalioje pakuotėje.
5.3.7. Tuo atveju, kai bent viena iš esančių prekių neatitinka Taisyklių 5.3.6. punkte numatytų
reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą/-as prekę/-es.
5.3.8. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti aukščiau nurodyta teise atsisakyti Sutarties ir/ar grąžinti
prekę/-es (šių Taisyklių punktai: 5.3.1.; 5.3.2.; 5.3.3.; 5.3.4.; 5.3.5.; 5.3.6.;), jeigu Sutartis buvo
sudaryta dėl Pirkėjo Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualių savybių užsakymą
arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos. T.y. jei Pirkėjas pirko Prekes Pardavėjo e.parduotuvėje, kurių
savybes galima keisti (Prekių keičiamos savybės: dydis, matmenys, spalva, dizainas, raštas,
tvirtinimo/montavimo būdas ir kitos Pardavėjo Prekių savybės, kurias gali rinktis Pardavėjas
el.parduotuvės Prekių pirkimo ir/ar užsakymo metu).

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el.parduotuve ir/ar Pirkėjo Paslaugom, privalo vykdyti
savo įsipareigojimus. T.y.: laikytis šių Pardavėjo Taisyklių, Duomenų apsaugos ir privatumo
politikos nuostatų, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Pardavėjo el.parduotuvėje, bei nepažeisti kitų
Pardavėjo nurodymų bei LR teisės aktų.
6.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas Pardavėjo Prekes ir/ar Paslaugas ir priimti jas šių
Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas pasirinkęs atsiimti Prekes Pardavėjo atsiėmimo punkte, atsiimti
jas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pardavėjo el.laiško gavimo apie užsakytos/-ų
prekės/-ių paruošimą atsiėmimui. Pirkėjui neatsiėmus Prekių per Pardavėjo nustatytą terminą,
Pirkėjas moka 0,2% už kiekvieną uždelstą dieną už sandėliavimo Paslaugas.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti el.parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį jų,
taip pat keisti el.parduotuvės esančių elementų išdėstymą bei funkcionalumą, keisti paslaugų ir
prekių aprašymus, remiantis gamintojo ir/ar tiekėjo rekomendacijomis.
7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti el.parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, Pirkėjų
apmokėti ir patvirtinti užsakymai turi būti užbaigti vykdyti. O nuo el.parduotuvės veiklos
sustabdymo nauji Pirėkjų užsakymai nepriimami.
7.3. Pardavėjui dėl trečiųjų asmenų (Pardavėjo gamintojai, tiekėjai ir užsakomų paslaugų
vykdytojai) sąlygų pakeitimų esamų Pirkėjo užsakymų vykdymo metu, Pardavėjas turi teisę
informuoti Pirkėją apie nenumatytus sąlygų pasikeitimus, o Pirkėjas turi galimybę sutikti su
Pardavėjo pasiūlymu arba atsisakyti Sutarties. Pirkėjo Sutarties atsisakymo atveju Pardavėjas
grąžina sumokėtus pinigus Pirkėjui.
7.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el.parduotuvės stabilumui, saugumui ir/ar nevykdo
savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti ir/ar
sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo el.parduotuve ir/ar išimtiniais atvejais panaikinti
Pirkėjo Paskyrą.
7.5. Kitos pardavėjo teisės yra įtvirtintos šiose taisyklėse ir LR teisės aktuose.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas suteikia galimybę Pirkėjui naudotis el.parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja el.parduotuvėje užtikrinti tesingą ir suprantamą informacijos pateikimą
Pirkėjui įtvirtintą LR Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, jo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių,
Duomenų apsaugos ir privatumo politikos ir LR teisės aktų nustatyta tvarka.
8.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės ir/ar suteikti
Paslaugos, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią
prekę. Pirkėjui atsisakius priimti panašią/analogišką Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti
Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas Pirkėjo išankstinis
apmokėjimas, ir atšaukti/anuliuoti Pirkėjo užsakymą.
8.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt)
darbo dienų nuo Pirkėjo kreipimosi el.paštu gavimo dienos, jeigu LR ir Europos Sąjungos teisės
aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų rašytinį atsakymą el.paštu.
8.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir LR teisės aktuose
Pardavėjui keliamas prievoles.

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Prekių kainos el.parduotuvėje nurodomos eurais.
9.2. Pirkėjas atsiskaito už Prekes ir/Paslaugas vienu iš šių būdų:
9.2.1. Apmokėjimas elektronine bankininkyste – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo
patvirtinimo, gavęs nurodymą apmokėti, perveda pinigus į Pardavėjo el.parduotuvės banko
sąskaitą.
9.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais ir/ar banko kortele Prekių ir/ar Paslaugų
pristatymo/atsiėmimo/perdavimo metu.
9.2.3. Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo
paslauga.
9.3. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo elektroniniu parašu pasirašyti Prekių ir/ar
Paslaugų užsakymo sutartį ir/ar Prekių ir Paslaugų perdavimo aktą.
9.4. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes ir/ar Paslaugas arba gaunamas patvirtinimas
dėl pirkimo finansavimo (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 9.2.3. punkte įtvirtintą atsiskaitymo būdą),
patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių ir/ar Paslaugų įvykdymo ir/ar
paruošimo terminas.
9.4.1. Kiekvienos unikalios Prekės/-ių ir/ar Paslaugos/-ų įvykdymo ir/ar paruošimo terminas
pateikiamas Pirkėjui Prekės ir/ar Paslaugos aprašyme ir/ar užsakymo sudarymo metu prieš
apmokėjimo/patvirtinimo procesą.
9.5. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, kad prekių ir/ar Paslaugų pirkimo dokumentai
(t.y.: PVM sąskaitos faktūros), kurie kartu yra ir Prekių ir/ar Paslaugų garantiją įrodantys
dokumentai, jam būtų pateikiami el.paštu ir/ar kartu su pristatomomis/atsiimamomis/perduodamos
Prekėmis ir/ar Paslaugomis. PVM sąskaitoje faktūroje nurodoma Prekių ir/ar Paslaugų
pavadinimas, komplektacija, kiekis, suteikta nuolaida (jei tokia nuolaida buvo suteikta) ir galutinė
Prekių ir/ar Paslaugų kaina, įskaitant visus, tuo metu galiojančius, LR taikomus mokesčius.

10. Prekių pristatymas ir/ar Paslaugų perdavimas

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti
Pardavėjo teikiama Prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.
10.1.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
10.1.2. Atsiėmimas atvykus į Pardavėjo atsiėmimo punktą
10.2.. Pirkėjas įsipareigoja Prekes ir/ar Paslaugas priimti pats, atsiimant Prekes ir/ar Paslaugas
privalo pateikti Užsakymo numerį ir/ar atsiėmimo PIN kodą, jei toks buvo atsiųstas Pirkėjui
el.paštu ar trumpuoju pranešimu į Pirkėjo nurodytą kontaktinį tel. numerį.
10.2.2. Į Prekių pristatymą, Prekių užnešimo mokesčiai nėra įskaičiuoti į bendrą užsakymo kainą,
jei el. parduotuvėje nenurodyta kitaip. Prekių užnešimo paslaugų kainos derinamos atskirai
el.paštu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
10.3. Pirkėjas užsakymo metu turi teisę pasirinkti prekių pristatymo būdą, kurie yra nurodomi
el.parduotuvėje.
10.3.1. Pirkėjas turi teisę atsiimti užsakytas prekes nurodytuose el.parduotuvėje atsiėmimo
punktuose.
10.3.2. Prekes gali atsiimti ne tik Pirkėjas, bet ir jo raštiškai įgaliotas asmuo. Jei prekės yra
užsakytos juridinio asmens vardu, fizinis asmuo atsiimant prekes privalo pateikti darbuotojo
pažymėjimą ir/ar raštišką įgaliojimą atsiimti Prekes ir/ar priimti Paslaugas.
10.3.3. Prekes gali atsiimti ne tik Pirkėjas, bet ir asmuo nurodytas el.parduotuvės laukelyje
„Pastabos“ ir/ar „Papildoma informacija“, Prekių ir/ar Paslaugų pirkimo/užsakymo vykdymo metu.
10.3.3. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Pardavėjo išsiųsto el.laiško Pirkėjui apie Prekių ir/ar Paslaugų suruošimą atsiėmimui/įvykdymą.
10.3.4. Atsiimant prekes, Pirkėjui būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar Europos sąjungoje
galiojantį vairuotojo pažymėjimą) ir/ar Pardavėjo el.parduotuvės užsakymo dokumentą (išsaugotą
skaitmeniniu PDF formatu ir/ar atspausdintas popierinis variantas), kurie patvirtintų atsiimamo
užsakymo tapatumą.
10.4. Pardavėjas pateikia/pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose ir/ar
Prekių ir/ar Paslaugų pirkimo metu nurodytais terminais.
10.4.1. Dėl prekių pristatymo terminų (vėlavimo ar/ir gavimo anksčiau atvejų) Pirkėjas yra
informuojamas kiekvienu unikaliu atveju individualiai.
10.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių suruošimo/pristatymo terminų
pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra suruošiamos/pristatomos arba suruošiamos/pristatomos ne
laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo
Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu
patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą.
Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota
tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui,
bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros
metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip
išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos,
Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui
ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui
neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių
pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių
komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
10.7. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė
perduota Pirkėjui ir/ar Pirkėjas pasirašė Prekių ir/ar Paslaugų perdavimo dokumentą.

11. Prekių kokybė ir garantija

11.1. Kiekvienos el.parduotuvėje parduodamos Prekės savybės bendrai nurodomos prie
kiekvienos, unikalios Prekės esančiame Prekės aprašyme.
11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el.parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar
kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo
vaizduoklio ypatybių (T.y. įskaitant visas vaizduojamąsias priemones, kurios buvo naudojamos
Pirkėjo pirkimo procese Pardavėjo el.parduotuvėje).
11.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 12 kalendorinių mėnesių garantiją, jei nenurodyta kitaip
kiekvienos unikalios Pardavėjo Prekės aprašyme.
11.3.1. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms Prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia,
galioja garantija, numatyta atitinkamų LR teisės aktų.

11.4. Pardavėjas teikia Prekių garantinės aptarnavimo paslaugas pats ir/ar tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir
gamintojo/tiekėjo ir/ar gamintojo atstovo.
11.5. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 30 darbo dienų arba pateikti
Pirkėjui konkretų garantinio aptarnavimo darbų planą.
11.6. Pirkėjas naudodamas Pardavėjo Prekes privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų naudojimo
reikalavimų ir/ar taisyklių (šių taisyklių 12 punktas).

12. Prekių naudojimo ir priežiūros taisyklės:

12.1.1. Visas Pardavėjo Prekes reikia laikyti ir naudoti tik gyvenamose patalpose, kurių oro
temperatūra yra ne žemesnė nei +5 ºC ir neviršija +35 ºC, o santykinė oro drėgmė sudaro 30-
70%. Siekiant išvengti deformacijų, perdžiūvimo, Prekių negalima statyti ar montuoti arti šildymo
(ar šilumą išskiriančių) įrenginių.
12.1.2. Prekės turi būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių (jiems veikiant Prekės gali
keisti atspalvį ir/ar blukti).
12.1.3. Popieriniai, viniliniai, flizelininiai, dengti PVC ir kitų rūšių Pardavėjo foto tapetai valomi tik
švelniai ir tik švelnia, sausa šluoste. Fototapetus draudžiama lankstyti sudarant smailia lenkimo
briauną, nes tai gali pažeisti dažų paviršių.
12.1.4. Audiniai, drobės, tentai ir kiti sintetiniai pluoštai valomi tik minkšta, švariu vandeniu
sudrėkinta, šluoste.
12.1.5. Bet kokie nešvarumai nuo Prekių privalo būti pašalinti nedelsiant (siekiant išvengti
vandens pažeidimų ir įsigėrusių dėmių atsiradimo), Prekių paviršius po valymo būtinai turi būti
nusausintas sausu audeklu.
12.1.6. Prekių paviršius turi būti saugomas nuo bet kokio kontakto (ypač ilgalaikio) su
alkoholiniais ir rūgštiniais tirpalais, kava bei kitomis ryškią spalvą ir pigmentą turinčiomis
medžiagomis.
12.1.7. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte Prekių aštriais ar šiurkščiais daiktais.
12.1.8. Ant Prekių paviršiaus draudžiama statyti, remti karštus daiktus.
12.1.9. Visų Pardavėjo el.parduotuvėje patalpintų Prekių priežiūrai/valymui griežtai draudžiama
naudoti, bet kokius cheminius valiklius ar valomąsias buitines medžiagas.

12.2. Pardavėjas privalo el.parduotuvėje ir/ar Pirkėjo el.paštu suteikti visą reikiamą informaciją
Pirkėjui, apie Pardavėjo Prekių priežiūrą ir montavimą/klijavimą, įskaitant, bet neapsiribojant ir
informaciją šiose Pardavėjo Taisyklėse.
12.2.1. Pirkėjas pats atsako materialiai ir/ar nematerialiai už bet kokius, netinkamus, Pardavėjo
Prekių priežiūros, montavimo/klijavimo metu padarytus defektus.
12.2.2. Prekių garantinis aptarnavimas Kuršių nerijoje gali užtrukti ilgesnį laiką nei nurodytas. Apie
kiekvieną unikalų Prekių ir/ar Paslaugų garantinį terminą Kuršių nerijoje Pardavėjas Pirkėją
informuoja atskirai kiekvienu atveju.
12.3 Pardavėjo unikalių Prekių kokybė laikoma tinkama jei:
12.3.1. Foto tapetų, sienų lipdukų, foto drobių, paveikslų, užuolaidų, panelinių užuolaidų ir plakatų
atskiroms dalims, kurios sudaro/susideda į vieną bendrą Pardavėjo Prekę, leistinos spalvų ir/ar jų
intensyvumo nukrypimo tolerancija nuo 2 iki 12%
12.3.2. Dėl skirtingų medžiagų/medžiagiškumo savybių (šviesos pralaidumo, spausdintuvo dažų
įgeriamumo/dengiamumo, saulės atspindėjimo/blukimo, blizgumo/matiškumo ir kitų savybių), tarp
skirtingų Pardavėjo Prekių iš tos pačios dizaino kolekcijos, leistina spalvų ir/ar jų intensyvumo
tolerancija nuo 15 iki 30%.
12.4. Kokybės trūkumais nelaikoma ir garantija netaikoma:
12.4.1. Natūraliam medžiagų, iš kurių pagamintos Prekės, tekstūros ir atspalvių nevienodumui.
12.4.2. Prekės sudedamųjų dalių spalvų neatitikimams, kurių skirtumas neviršija 10% nuo Pirkėjo
ir Pardavėjo patvirtinto Prekės projekto (vizualizacijos, skaitmenines fotografijos, skaitmeninio
prekes vaizdo).
12.4.3. Prekės susidėvėjimui ar jos savybių pasikeitimui, kuris atsiranda Prekei natūraliai dėvintis,
ją eksploatuojant.
12.4.4. Įbrėžimams, įtrūkimams ir/ar kitiems panašiems mechaniniams išoriniams Prekių
pažeidimams, atsiradusiems Pirkėjo eksploatavimo metu.
12.4.5. Foto tapetų (foto tapetų medžiagų rūšys yra Pardavėjo el.parduotuvės Prekių
aprašymuose) atspalvius, juostų spalvų suderinamumus/vienodumus, spaudos defektus ir kitus
spalvinius neatitikimus Pirkėjas privalo sutikrinti prieš foto tapetų klijavimą/montavimą. Pirkėjui
ir/ar jo įgaliotam/samdytam asmeniui užklijavus/sumontavus foto tapetus su 12.4.1 – 12.4.4.
minėtais/galimais kokybiniais Prekių nukrypimais, pagal nutylėjimą laikoma, kad Pirkėją tenkina
Pardavėjo Prekių kokybė tokia, kokia ji yra ir Prekės laikomos tinkamai perduotos Pirkėjo
nuosavybėn, todėl Pirkėjas negali reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui.

13. Prekių grąžinimas ir keitimas

13.1. Pirkėjas gali grąžinti Prekes Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų, jei prekė yra originalioje
pakuotėje, nenaudota. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš LR kodekso 6.22810
straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
13.1.1. Jeigu Pirkėjas užsakė Prekes, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualių savybių
užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos. T.y. jei Pirkėjas pirko Prekes Pardavėjo
e.parduotuvėje, kurių savybes galima keisti (Prekių keičiamos savybės: dydis, matmenys, spalva,
dizainas, raštas, tvirtinimo/montavimo būdas ir kitos Pardavėjo Prekių savybės, kurias gali rinktis
Pardavėjas el.parduotuvės Prekių pirkimo ir/ar užsakymo metu)..
13.2. Parduotų prekių trūkumai yra šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos
vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės
prekybos taisyklėmis“.
13.3. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 12.2. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi
informuoti Pardavėją el.parduotuvėje nurodytu el.paštu.
13.4. Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
13.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.
13.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo
būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
13.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės,
nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
13.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
13.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir/ar garantinį taloną.
13.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame
straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
13.6. Grąžinamas Prekes Pirkėjas gali pristatyti pats. Jei Pirkėjas neturi galimybės grąžinti prekių
pats, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis Prekėmis.
Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už Prekę(-es) sumokėtus
pinigus.
13.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. LR Vyriausybės
nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, išskyrus šių taisyklių 12.1.1.
punktą.
13.8. Prekės grąžinimą įsipareigojame įgyvendinti per 20 darbo dienų, nebent buvo susitarta kitaip
el.paštu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
13.9. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į Pirkėjo
mokėtojo banko sąskaitą iš kurios ir buvo apmokėtas grąžinamas užsakymas (Prekės ir/ar
Paslaugos).

14. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas
nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja
teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
14.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Pirkėjo el.parduotuve.
14.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems
asmenims. Jei Pardavėjo el.parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo,
prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis,
Pardavėjas ir Pirkėjas, pagal nutylėjimą, šį asmenį laiko Pirkėju.
14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to,
jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino
su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
14.5. Jei Pardavėjo el.parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų
tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių
neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
14.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako,
tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
14.7. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai
įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo. Šalys vadovaujasi LR CK 6.212 straipsnyje
numatytomis taisyklėmis.

15. Apsikeitimas informacija

15.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu el.pašto adresatu jei nebuvo sutarta
kitaip tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
15.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el.parduotuvės skyriuje „Kontaktai”
nurodyta kontaktine informacija.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Jei Jūsų netenkina įsigytos intere.lt elparduotuvės prekės ar suteikto aptarnavimo kokybė,
praneškite apie tai klientų centrui el. paštu: info@intere.lt. Jei Jūsų netenkina sulauktas atsakymas
į rašytinę pretenziją, prašymą ar skundą dėl el.parduotuvėje įsigytos prekės, galite pateikti
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (https://www.vvtat.lt/)
16.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
16.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
16.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus
susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
16.5. Šios Pirkimo pardavimo taisyklės yra atnaujintos 2022 birželio 20 d. Apie visus Pirkimo
pardavimo taisyklių pakitimus bus informuota pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.6. punktą.